Prideközösség - ahol bármi megtörténhet

Kezdőlap

Regisztráció

Impresszum

Hirdess te is a prideközösségen


368 látogató / 522 regisztrált tag böngészi épp az oldalakat!


Felhasználói pult

Felhasználónév :

Jelszó :

Rejtett belépés
Jegyezzen meg

Elfelejtetted a jelszavad ?


Rádió

Rádió bekapcsolása

Hírek

Támogatás

Utolsó fórum bejegyzések

Autós cumi

Utolsó hozzászóló : zongora

2018-03-23 17:18:39


Eger

Utolsó hozzászóló : zongora

2018-03-23 17:14:26


Glory Hole Budapest

Utolsó hozzászóló : menter

2018-03-23 16:39:51


Ázsia center

Utolsó hozzászóló : vitex

2018-03-23 16:31:00


Most keresek!!!!

Utolsó hozzászóló : maxxi91

2018-03-23 16:30:17


Pécs

Utolsó hozzászóló : passziv89

2018-03-23 15:52:33


Most keresek!!!!

Utolsó hozzászóló : Szab

2018-03-23 15:48:14


kamionos kalandok

Utolsó hozzászóló : Vandor

2018-03-23 15:39:26


Most keresek!!!!

Utolsó hozzászóló : stocke88

2018-03-23 15:38:56


Pest megye

Utolsó hozzászóló : Atuli

2018-03-23 15:20:48


Kelenföld

Utolsó hozzászóló : sirci

2018-03-23 15:07:10


Adok - Veszek

Utolsó hozzászóló : Ibiza

2018-03-23 14:57:13


Nyíregyháza

Utolsó hozzászóló : honeyteen123

2018-03-23 14:53:12


Király utcai szexmozi

Utolsó hozzászóló : mecsa75

2018-03-23 14:49:36


Most keresek!!!!

Utolsó hozzászóló : nagykazmer

2018-03-23 14:38:19


Debreceni orál

Utolsó hozzászóló : Ibiza

2018-03-23 14:13:44


Debreceni orál

Utolsó hozzászóló : Ibiza

2018-03-23 14:09:26


Debreceni orál

Utolsó hozzászóló : Ibiza

2018-03-23 14:08:18


Kedves Felhasználók! Az alábbi elérhetőségeket tudjátok használni, ha problémátok van. Központi email cím: ugyfelszolgalat@pridekozosseg.hu. Minden más esetben: info@pridekozosseg.hu. További részletes információ, az Impresszum menüpont alatt.

Adatvédelem

Prideközösség: LMBT Társkereső és Erotikus közösségi oldal Adatvédelmi szabályzata (melléklet)

A felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

 

a. Mindenki Egyenlő Esélyéért Egyesület - a továbbiakban: szolgáltató –, a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, valamint megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. Törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

 

b. A Mindenki Egyenlő Esélyéért Egyesület Elkötelezi magát az felhasználók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá az felhasználók számára a szolgáltatás garantált biztonságos igénybe vételére.

 

c. A személyes adatok kezelésének jogi háttere:

A felhasználók személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályai előírásokat szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

c.1. A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. Törvény.

c.2. Az elektronikus hírközlésről 2003. Évi C. Törvény XVII. Fejezetében foglalt rendelkezések.

c.3. A referenciaajánlatokról, hálózati szerződésekről, valamint az ezekkel kapcsolatos eljárások részletes szabályairól 277/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet

c.4. Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm. Rendelet.

 

d. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

d.1. személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Felhasználó) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

d.2. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyűjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

d.3. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

d.4. adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

d.5. nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

d.6. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetőleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelőt az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

d.7. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

d.8. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

d.9. közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.

 

e. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés időtartama.

e.1. Az felhasználók személyes adatainak kezelésére a szolgáltató két esetben jogosult: egyrészt, ha az adatkezeléshez a felhasználó a jogviszony létrehozásakor, vagy fennállása alatt bármikor a megfelelő adatok kitöltésével, hozzájárul; másrészt, ha az adatok kezelését törvény elrendeli. Az adatkezeléssel és a felhasználók személyes adatainak a védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások kizárólag a természetes személy felhasználókra, és így a magát egyéni felhasználónak deklaráló természetes személyre is vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek (a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. Évi LXIII. tv. 2.§ 1.) pont).

e.2. Az adatokat a szolgáltató addig kezeli, amíg a felhasználó nem törli, vagy felhasználói jogviszonya meg nem szűnik.

e.3. A szolgáltató automatikusan törli azon felhasználók valamennyi adatát, akik a szolgáltatást 6 hónapot meghaladóan folyamatosan nem veszik igénybe.

 

törlendő adatok megnevezése:

1. Felhasználó e-mail címe

2. Felhasználó neve

3. Felhasználó jelszava

4. Felhasználó neme

5. Felhasználó által választott "identitás”

6. Felhasználó által megadott "ország"

7. Felhasználó által megadott "régió"

8. Felhasználó által megadott "település"

9. Felhasználó telefonszáma

10 Felhasználó által megadott egyéb szöveges adatok

 

f. A szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további előírásai

f.1. A szolgáltató természetes személy felhasználók

– e-mail címét;

– telefon számát;

– Nevét, amennyiben megadja teljes nevét;

-IP címét személyes adatként kezeli.

f.2. A szolgáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek

f.3. A Felhasználói licencszerződés elfogadásával egyidejűleg a felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.

f.4. A szolgáltatónak a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

f.5. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges bejelentkezési azonosító, illetve jelszó / jelszavak védelme érdekében. A felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

f.6. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérő használata miatt a szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

 

g. A szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata.

A Mindenki Egyenlő Esélyéért Egyesület a személyes adatokat az alábbi tevékenységek kapcsán kezeli.

g.1. Felhasználó által megadott adatok elektronikus, tárolása, őrzése

g.1.1. A megadott adatokról a szolgáltató biztonsági másolatot készíthet.

g.1.2. A. A szolgáltató garantálja, hogy mind az eredeti, mind pedig a másolati példányt csak az arra feljogosított alkalmazottak, részére teszi elérhetővé.

g.2. Ügyfélkapcsolati és számlázó rendszer működtetése

g.2.1. A szolgáltató ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerét – megfelelő felhatalmazás esetén - a szolgáltató alkalmazottai, megbízottjai, illetve alvállalkozói csak egyedi azonosítójuk és jelszavuk megadása után érhetik el.

g.2.2. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a szerződéses jogviszony létrejöttét követően jogosult rögzíteni ügyfélkapcsolati és számlázó rendszerében. A személyes adatok e kezelésének célja, hogy, a szolgáltató ügyfélszolgálati feladatát megbízhatóan el tudja látni, valamint követeléseit érvényesíteni tudja. A szolgáltató e cél elérése érdekében alvállalkozói és megbízottai munkáját is igénybe veheti.

g.2.3. A felhasználó adatainak a szolgáltató ügyfélszolgálati rendszeren keresztüli módosításához a szolgáltató minden, a felhasználó egyértelmű azonosítását igénylő, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a felhasználó személyes adataival történő azonosítást követően jogosult végrehajtani. Amennyiben a személyes adatokra történő rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelő bizonyosságot a felhasználó nevében jogszerűen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

g.3. Piackutatás

g.3.1. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett, tudományos, statisztikai, piackutatási célból felhasználja.

g.4. Fekete lista

g.4.1. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásból kizárt felhasználók azonosítására személyes adatokat nyilván tartani, de azt nem osztja meg harmadik személlyel, vagy más szolgáltatóval.

g.4.2. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a listára kerüléstől számított 3 hónap elteltével törli a fekete listáról.

 

h. Egyéb

h.1. Az adatkezelés időtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait a szolgáltató a továbbiakban az érintett beazonosítását lehetetlenné tevő módon törölni köteles.

 

i. A szolgáltató adatvédelmi felelőse: A Mindenki Egyenlő Esélyéért Egyesület mindenkori elnöksége.

 

10. Egyéb rendelkezések

a. Felek jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a fent a szerződésben hivatkozott jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

b. A jelen szerződésből eredő vitát a szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. Ennek sikertelensége esetére kikötik a Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szolgáltató adatai:

Mindenki Egyenlő Esélyéért Egyeslet

3300 Eger II. Rákóczi Ferenc utca 41/A 1/4

Adószáma: 18507849-1-10

Email cím: meee.elnok@gmail.com

Prideközösség ügyfélszolgálati email cím: ugyfelszolgalat@pridekozosseg.hu

 

 

Minden jog fenntartva - pridekozosseg.hu 2014-2015